Provincie trekt € 3 miljoen uit voor binnenstad Hengelo

De provincie Overijssel verstrekt de gemeente Hengelo een subsidie van € 3 miljoen voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen gelden drie voorwaarden. Het plan waar de subsidie voor bestemd is moet voldoen aan: stimulering van de woningbouw, versterking van de ruimtelijke kwaliteit en invulling van leegstaand winkelvastgoed met een andere (woon)functie.

In de binnenstad van Hengelo is de subsidie toegekend aan de herinrichting van het gebied rondom het plein aan De Wetstraat, in combinatie met de sloop van de Lambertuspassage, de ontwikkeling van Lange Wemen en de transformatie van winkelstraten. Deze drie plannen grijpen in elkaar en voldoen uitstekend aan de gestelde voorwaarden.

In nauwe samenwerking met de HMO, de provincie Overijssel en diverse andere partijen werkt Hengelo verder aan een compactere en levendige binnenstad. De provincie streeft naar aantrekkelijke woon- werk- en leefmilieus in de Overijsselse binnensteden. Door de veranderingen in de retailbranche dient er een verschuiving van winkeloppervlak naar andere functies, zoals wonen, gestimuleerd worden. Ook wil de provincie de druk op de woningmarkt verlagen door meer woningen te realiseren, juist binnen de bebouwde kom en dichtbij voorzieningen.

Gedeputeerde Monique van Haaf: ‘In het plan Lange Wemen zien we ontwikkelingen van de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit samenkomen. Voor ons is dat een belangrijke reden om de ontwikkeling en realisatie van dit gebied te ondersteunen.’

Het oude plan ging uit van fors meer vierkante meters winkelruimte, naast het winkelcentrum Thiemsbrug. Dat is nu niet realistisch meer. Ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan zal het nieuwe bestemmingsplan zo’n 10.000 m² bruto vloeroppervlak minder detailhandel bevatten. Ten opzichte van de huidige feitelijke situatie neemt het oppervlak detailhandel met 2000 m² af.