Kabinetsplan: 60.000 studentenwoningen in acht jaar

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen presenteert het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030.

Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten. 

Bij de plannen zijn diverse ministeries betrokken, zoals Volkshuisvesting, Binnenenlandse Zaken en  Onderwijs. Daarnaast het Landelijk Platform Studentenhuisvesting (LPS).

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen 37.500 in periode 2022-2024.

Met gemeenten zijn er afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in omliggende gemeenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op de campus. Het kabinet investeert tevens €37 mln via een stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Met alle partijen is afgesproken om binnen een jaar na ondertekening richtlijnen te ontwikkelen om te komen tot betaalbare woningen voor studenten. Daarnaast maken gemeenten passend gronduitgiftebeleid voor betaalbare studentenhuisvesting en zetten zich in voor de realisatie van betaalbare studentenwoningen op gronden en in gebouwen van derden. 

Het tekort aan huisvesting voor studenten neemt de komende jaren fors toe door de groei van het aantal studenten. Vooral het aantal internationale studenten groeit. De vraag naar betaalbare kamers en de druk op de betaalbare woningvoorraad zijn zo groot dat de oplossing niet alleen ligt in nieuwbouw. Daarom  is er meer grip nodig op de instroom van internationale studenten met meer sturingsmogelijkheden voor onderwijsinstellingen.

De directe huisvestingsbehoefte van internationale studenten maakt dat zij eerder slachtoffer zijn van woningmarktdiscriminatie. De vorm van de huurcontracten (short stay) heeft als belemmering dat zij minder rechtsbescherming hebben. Om de positie van internationale studenten te verbeteren wordt afgesproken een passend huurcontract voor internationale studenten te realiseren, meer transparantie in de huurprijs te geven en het onderzoeken van alternatieve verhuurwijzen.