DEN HAAG - Het Rijk gaat onderzoeken hoe een regionaal sloop- en herstructureringsfonds voor leegstaande kantoren vorm kan krijgen. Samen met betrokken partijen gaat Het Rijk dit voorstel van het Bouwteam verder uitwerken. Dat schrijft minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op het onderzoek naar kantorenleegstand door de NVM. Woensdag zal de minister het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren ondertekenen.

De minister wil ook dat de bouw van nieuwe kantoren beperkt wordt, maar ze is geen voorstander van een volledige bouwstop. 'De vraag naar nieuwe kantoren op goede locaties met het juiste concept zal blijven bestaan. Dit vergt een goede afstemming met betrekking tot ruimtelijke sturing. Het hiervoor genoemde convenant voorziet hierin.'
Het Rijk zet tevens stappen om enkele knelpunten en belemmeringen van herbestemming en transformatie weg te nemen. Zo is het Bouwbesluit aangepast waardoor voor verbouw een niveau is opgenomen dat onder de nieuwbouweisen ligt. Met het wetsvoorstel om de Crisis- en Herstelwet permanent te maken kan de termijn van tijdelijke herbestemming verruimd worden van 5 naar 10 jaar. De procedure voor de aanvraag van tijdelijke bestemmingen zal bovendien worden verkort van 26 naar 8 weken. Er ligt ook het voornemen de Leegstandswet aan te passen, zodat de termijn van tijdelijke verhuur verhoogd wordt van 5 naar 10 jaar voor woningen in een kantoorgebouw. Eén en ander maakt tijdelijke herbestemming en transformatie eerder rendabel, gezien de investeringskosten die gepaard gaan met transformatie meestal niet binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.